Privacy policy

Dyl, gevestigd aan Zuilen 30, 9716 KH, Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dyl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
? Opgelet!

Voor onze dienst is het niet nodig om correcte adres- en of telefoongegevens te geven. Wij vragen u zelfs dat niet te doen. Zelfs een correcte naam is niet nodig. U kunt daar dus invullen wat u wenst. Voor de verwerking van uw order en het aanmaken van uw account zijn wij wel uw werkende en geldige e-mailadres nodig.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dyllifedesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dyl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Dyl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Dyl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (na toestemming)

Geautomatiseerde besluitvorming

Dyl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dyl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dyl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens t.b.v. online profiel voor cursussen/workshops en/of coaching > te verwijderen door het lid zelf (of indienen verzoek voor verwijdering) voor zover niet nodig t.b.v. wettelijke bewaartermijn fiscus.
 • Persoonsgegevens verstrekt voor aanmelding online nieuwsbrief > te verwijderen door het lid zelf voor zover niet nodig t.b.v. bewijsvoering aanmelding.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dyl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dyl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Om uw betaling te kunnen verwerken worden uw gegevens gedeeld met onze betalingsafhandelaar (Mollie) en onze bank (Knab) alsook die van u om de betaling te kunnen verwerken. Daarnaast heeft onze webbouwer (Created by Design) toegang tot de website voor bouw en onderhoud.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dyl gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Om de prestaties van onze website te kunnen bijhouden en om deze website voor u te kunnen verbeteren maken wij gebruik van Google Analytics. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten.

Omdat wij de data conform “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics, Laatste update: 15 augustus 2018″ van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben geanonimiseerd, hoeven wij u daarvoor geen toestemming te vragen. De volgende informatie is daarbij voor als gebruiker belangrijk:

 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
 • ‘Gegevens delen’ is uitgezet;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Overzicht van alle technische, functionele en analytische cookies

Google

Zie voor uitleg bovenstaande tekst.

 • _gat_gtag_UA_125917588_1
 • _gid
 • _ga

Inzien, corrigeren of verwijderen persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dyl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dyllifedesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (zie voor meer informatie de website van de Overheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs). Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Dyl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze website

Vraag – op basis van het e-mailadres waaronder u een account op deze website heeft – via onderstaand formulier uw data op die deze website gebruikt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dyl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dyllifedesign.nl.

Dyl Life Design draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • de website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw eventuele aanwezige persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Aanpassen cookie-instelling

Pas hier uw cookie-instellingen aan: Mijn cookie-instellingen